Centrum Dialogu Społecznego Miasta Sopot

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego

Aby dodać komentarz, kliknij na wybrany blok tekstu a następnie wpisz go w okienku dialogowym.

 

UCHWAŁA NR XXXV/243/2021

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 18 marca 2021 r.

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Iłża

 

Na podstawie art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Rada Miejska w Iłży uchwala:

 

§ 1.

 1. Niniejsza uchwała określa wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w tym zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w tym zakresie.

2. Projekt budżetu obywatelskiego powstaje w ramach procedury, na którą składają się:

1) zarządzenie Burmistrza Iłży o naborze w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy;

2) zgłaszanie przez mieszkańców projektów zadań do realizacji;

3) ocena zgłoszonych projektów;

4) głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru projektów.

 

§ 2.

1. Zarządzenie Burmistrza Iłży o naborze w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy określa wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski na ten rok budżetowy oraz harmonogram postępowania.

2. Zarządzenie Burmistrza Iłży o naborze w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy może zawierać inne postanowienia dotyczące naboru, w tym informacje o spotkaniach informacyjnych dla mieszkańców organizowanych przez Urząd Miejski w Iłży.

 

§ 3.

 1. Każdy zgłaszany projekt powinien spełniać wszystkie następujące wymogi formalne:

1)      dotyczyć zadań własnych Gminy Iłża o okresie realizacji zamykającym się w ramach jednego roku budżetowego;

2)      może mieć za przedmiot wyłącznie określone zadanie rozumiane jako całość; nie jest dopuszczalne zgłaszanie projektu w postaci części zadania, np. prac projektowych bez robót budowlanych lub odwrotnie;

3)      koszt realizacji projektu w kwocie brutto nie może przekroczyć kwoty wskazanej w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 pkt 1;

4)      projekt podlega zgłoszeniu na formularzu, wzór którego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w jeden z następujących sposobów:

a) w Urzędzie Miejskim w Iłży w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Iłży, ul. Rynek 11, 27-100 Iłża z dopiskiem: Budżet Obywatelski,

b) elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie www.budzet-obywatelski.ilza.pl;

5)      do zgłoszenia należy dołączyć listę z podpisami mieszkańców popierających projekt zawierającą wszystkie informacje podane na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, w liczbie nie mniejszej aniżeli określona w § 4.

2. Aby spełnić wymogi formalne określone w ust. 1 pkt 3 i 4, zgłoszenie projektu powinno zawierać sporządzone w sposób rzetelny kalkulację kosztów realizacji zadania oraz kalkulację rocznych kosztów utrzymania.

 

§ 4.

 Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt wynosi 30.

 

§ 5.

1. Zgłoszone projekty zadań podlegają ocenie:

1) w pierwszej kolejności: co do spełniania wymogów formalnych;

2) w drugiej kolejności:

a) co do zgodności z prawem, oraz

b) co do wykonalności technicznej.

2. Oceny dokonuje powołana w tym celu przez Burmistrza Iłży komisja składająca się z pracowników Urzędu Miejskiego w Iłży. W skład komisji wchodzą przynajmniej 3 osoby. W razie potrzeby komisja może korzystać z pomocy ekspertów. W zakres działania komisji wchodzi również weryfikacja kalkulacji kosztów realizacji zadania oraz kalkulacji rocznych kosztów utrzymania.

3. Jeżeli zgłoszony projekt nie spełnia wszystkich wymogów formalnych, zgłaszający zostaje wezwany do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem niedopuszczenia projektu do głosowania. W sytuacji, w której wątpliwości rodzą załączone do zgłoszenia projektu kalkulacje kosztów realizacji zadania oraz kalkulacje rocznych kosztów utrzymania, zgłaszający może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień. W ramach wyjaśnień zgłaszający może dokonać zmian w zgłoszonym projekcie wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby projekt był zgodny z wymogami formalnymi.

4. Projekty spełniające wymogi formalne podlegają ocenie co do ich zgodności z prawem i wykonalności technicznej.

5. Jeżeli zgłoszony projekt budzi wątpliwości co do jego zgodności z prawem i wykonalności technicznej, zgłaszający zostaje wezwany do wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości w wyznaczonym przez komisję terminie. W ramach wyjaśnień zgłaszający może dokonać zmian w zgłoszonym projekcie wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby projekt był zgodny z prawem i wykonalny technicznie. Zmieniony projekt powinien spełniać wszystkie wymogi formalne określone w § 3.

6. Jeżeli zgłoszony projekt nie spełnia wymogu zgodności z prawem, wymogu wykonalności technicznej, lub pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3 nie spełnia wymogów formalnych, komisja podejmuje pisemną decyzję o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Decyzja o niedopuszczeniu projektu do głosowania wymaga uzasadnienia przyczyn niedopuszczenia do głosowania.

7. Jeżeli zgłoszony projekt spełnia wymogi formalne, wymóg zgodności z prawem oraz wymóg wykonalności technicznej, komisja podejmuje pisemną decyzję o dopuszczeniu projektu do głosowania.

8. Informacja o projektach dopuszczonych do głosowania oraz o projektach niedopuszczonych do głosowania podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Iłża www.ilza.pl.

9. Decyzję o niedopuszczeniu projektu do głosowania przekazuje się zgłaszającemu projekt pisemnie w terminie do 7 dni od dnia podjęcia decyzji.

 

§ 6.

 1. Od decyzji komisji o niedopuszczeniu projektu do głosowania zgłaszającemu projekt przysługuje odwołanie do Burmistrza Iłży.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.

3. Odwołanie wnosi się w sposób przewidziany dla zgłoszenia projektu zadania (§ 3 ust. 1 pkt 4).

4. Burmistrz Iłży odrzuca odwołanie, jeżeli zostało złożone po terminie lub jest niedopuszczalne.

5. Burmistrz Iłży uwzględnia odwołanie, jeżeli uzna je za zasadne. W razie uwzględnienia odwołania Burmistrz Iłży wskazuje komisji czynności, jakich powinna ona dokonać celem ponownego rozpatrzenia zgłoszonego projektu.

6. Burmistrz Iłży utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie komisji, jeżeli uzna odwołanie za niezasadne.

7. Rozstrzygnięcie Burmistrza Iłży jest ostateczne.

8. Rozstrzygnięcie Burmistrza Iłży wymaga uzasadnienia i podlega przekazaniu na piśmie zgłaszającemu projekt.

9. Na podstawie rozstrzygnięć Burmistrza Iłży dokonuje się aktualizacji informacji, o której mowa w § 5 ust. 8.

 

§ 7.

 1. Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta Iłża w głosowaniu tajnym.

2. Głosowanie odbywa się:

1)      poprzez oddanie głosu drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza dostępnego za pośrednictwem sieci Internet w zakładce "budżet obywatelski" pod adresem www.budzet-obywatelski.ilza.pl ;

2)      poprzez oddanie głosu w formie pisemnej na kartach do głosowania dostępnych w Urzędzie Miejskim w Iłży.

3. Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz, można oddać głos więcej niż na jeden projekt.

4. Kartę do głosowania udostępnia się osobie uprawnionej po uprzedniej weryfikacji prawa do udziału w głosowaniu. Wzór karty określa załącznik nr 3.

5. Weryfikacja, o której mowa w ust. 5, odbywa się poprzez podanie danych osobowych oraz złożenie oświadczeń o:

1)      zamieszkiwaniu na terenie miasta Iłża;

2)      zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu budżetu obywatelskiego;

3)      o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z głosowaniem nad budżetem obywatelskim.

6. Głos oddaje się poprzez przyznanie określonej liczby punktów na karcie do głosowania obok wybranego zadania.

7. Głos uważa się za nieważny, jeśli:

1)      nie wybrano żadnego zadania;

2)      głos został oddany w sposób inny niż określony w ust. 7.

 

§ 8.

1. Wyniki głosowania ustala komisja powołana przez Burmistrza Iłży.

2. Z prac komisji sporządza się protokół.

3. Wyniki głosowania ogłasza Burmistrz Iłży poprzez publikację na stronie internetowej Gminy Iłża.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, za wybrane uznaje się te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

5. Minimalna liczba głosów, jaka musi przypaść na zadanie, aby mogło ono zostać uznane za zadanie wybrane, musi być równa wymaganej liczbie podpisów mieszkańców popierających projekt określonej w § 4.

6. W przypadku gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań według kolejności oddanych głosów, którego koszt realizacji nie spowoduje przekroczenia przeznaczonych środków.

7. W przypadku zadań, które otrzymały taką samą liczbę głosów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji wszystkich tych zadań, wybiera się to z większą kwotą, bez uszczerbku dla ust. 6.

8. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej projektów będzie pozostawało ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które uzyskało większą liczbę głosów. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

 

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.

 

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Formularz został wysłany, dziękujemy!