Regulamin serwisu

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) platformie – należy przez to rozumieć elektroniczną platformę internetową dostępną
pod adresem toszek.konsultuje.pl oraz jej podstrony, dającą możliwość bezpłatnego wzięcia udziału w konsultacjach społecznych lub badaniach ankietowych, które są przeprowadzane przez Gminę Toszek;
2) Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która korzysta z platformy, tj. która wyraziła zgodę na udział odpowiednio w badaniach ankietowych
lub/i konsultacjach społecznych;
3) Usługodawcy – należy przez to rozumieć Gminę Toszek, reprezentowaną przez Burmistrza Toszka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-180 Toszek;
4) dostawcy platformy – należy przez to rozumieć firmę MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893 (NIP 7393910693, REGON 36950586);
5) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Toszek;
6) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
7) Administratorze – należy przez to rozumieć administratora danych osobowych,
tj. Burmistrza Toszka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek;
8) konsultacjach – należy przez to rozumieć zarówno konsultacje społeczne przeprowadzane
z mieszkańcami Gminy Toszek, jak i konsultacje przeprowadzane z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 20003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 1057 z późn. zm., dalej: „u.d.p.p.w.”).

2. W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla Gminy Toszek oraz życia i funkcjonowania wspólnoty samorządowej w celu uzyskania opinii, uwag i wniosków do proponowanego sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami lub  w celu poznania uwag, opinii organizacji w odniesieniu do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących
ich statutowej działalności przeprowadza się konsultacje na zasadach określonych w:
1) Uchwale nr XXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek
(Dz. U. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 2129);
2) Uchwale  nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  zmienionej Uchwałą
nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2018 r. poz. 2435 z późn. zm.);
3) odrębnych zarządzeniach Burmistrza Toszka w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych.

3. Celem:
1) wsparcia procesu konsultacji społecznych prowadzonych przez organ lub gminną jednostkę organizacyjną,
2) zwiększenia partycypacji mieszkańców w życie lokalnej wspólnoty, w tym w szczególności
w zakresie diagnozowania, rozwiazywania oraz identyfikowania potrzeb i problemów mieszkańców,
3) prowadzenia nowatorskich i efektywnych działań zwiększających możliwości dialogu między mieszkańcami a gminą,
4) wspomaganie procesu podejmowania decyzji,
konsultacje społeczne będą dodatkowo zamieszczane na elektronicznej platformie konsultacji społecznych. W ramach funkcjonowania elektronicznej platformy konsultacji społecznych uruchomiona zostaje strona internetowa pod adresem toszek.konsultuje.pl.

4. Regulamin określa zasady korzystania z platformy oraz świadczenia i korzystania z jej usług,
w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy oraz dostawcy platformy.

5. Platforma umożliwia użytkownikom bezpłatny udział w forum dyskusyjnym w celu wymiany informacji, zamieszczenia opinii na różne tematy, wzięcia udziału w badaniach ankietowych oraz zgłoszenia problemu.

6. Korzystając z platformy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. Podczas korzystania z platformy nie jest wymagane posiadanie konta użytkownika.

8. W zależności od rodzaju przeprowadzanych konsultacji społecznych, osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są:
1) osoby będące – w momencie przeprowadzania konsultacji - mieszkańcami Gminy Toszek;
2) członkowie organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w.

§ 2
Zakres świadczonych usług

1. Zakres świadczonych usług obejmuje:
1) konsultacje społeczne - wzięcie udziału w konsultacjach społecznych, może wymagać podania danych osobowych, celem zweryfikowania posiadania uprawnienia do udziału
w przedmiotowych konsultacjach społecznych, przy czym podanie danych osobowych oznaczonych jako:
a) obowiązkowe – przekazanie tych danych jest niezbędne do określenia, czy uczestnik konsultacji jest uprawniony do wzięcia udziału w danej konsultacji społecznej;
b) nieobowiązkowe (fakultatywne) – dane kontaktowe umożliwiają przesłanie informacji zwrotnej do nadawcy.
Dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych określają każdorazowo odpowiednie dokumenty opisujące zasady i tryb danej konsultacji społecznej udostępnionych na platformie;
2) formularz kontaktowy - Usługodawca (Administrator) zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie
z formularza wymaga podania danych osobowych, tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail.
Dane te są niezbędne do skontaktowania się Usługodawcy (Administratora)
z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie (zgłoszenie, uwagę). Użytkownik może podać także inne dane osobowe, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a brak ich wprowadzenia będzie skutkować brakiem możliwości jego obsługi, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie pozostałych danych osobowych
(jak na przykład numer telefonu lub adres zamieszkania/adres do korespondencji itp.)
jest dobrowolne;
3) newsletter - użytkownikom, którzy w celu otrzymywania za pomocą poczty elektronicznej powiadomień o publikowanych konsultacjach społecznych, podały swój adres e-mail, imię,
 i nazwisko, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki;
4) zgłaszanie propozycji konsultacji – Usługodawca (Administrator) zapewnia możliwość zgłoszenia mu propozycji przeprowadzenia konsultacji społecznych poprzez specjalnie przygotowany formularz kontaktowy. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres e-mail. Dane te są niezbędne do skontaktowania się Administratora z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi. Użytkownik może podać także inne dane osobowe, w celu ułatwienia kontaktu (np. numer telefonu);
5) „centrum zgłoszeń” - Użytkownicy, którzy chcieliby zgłosić za pośrednictwem platformy informację (problem) zostaną poproszone o podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail. Dane te są niezbędne do skontaktowania się Administratora
z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi. Użytkownik może podać także inne dane osobowe, w celu ułatwienia kontaktu (np. numer telefonu).

2. Podczas korzystania z w/w usług udostępnianych na platformie Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawidłowych (poprawnych) danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

§ 3
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników platformy, przetwarzanych w związku
z korzystaniem z jej jest Burmistrz Toszka, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku
przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek.
2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są i będą w celu, na jaki wyrazili oni zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), tj. w celu zweryfikowania uprawnienia do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:
1) art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
2) art. 6 ust 1. lit. c) RODO.
3. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników, zabezpiecza dane osobowe stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz
w celu zapewnienia monitorowania ochrony danych Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień - funkcję tę pełni Pan Grzegorz Szajerka, e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl
lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ust. 1.

5. Szczegółowe informacje, które Administrator danych zobowiązany jest przekazać Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz sposoby kontaktu
z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych,  dostępne są w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 4
Zasady korzystania z platformy
1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych
w niniejszym regulaminie.

2. Podczas korzystania z usług udostępnianych na platformie, Użytkownik jest zobowiązany
do podawania danych zgodnych z prawdą.

3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz celami utworzenia platformy.

4. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do korzystania z platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, nie zakłócając jej działania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich,
a także do korzystania z wszelkich usług udostępnionych za jej pośrednictwem jedynie
w zakresie dozwolonego użytku.

5. Zabrania się:
1) zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
2) obrażania innych Użytkowników,
3) używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne,
4) nawoływania do wszelkiej nienawiści (m. in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej), propagowania przemocy,
5) umieszczania przez uczestników na łamach platformy informacji reklamowych,
6) umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wątku,
7) umieszczania tej samej informacji wielokrotnie.

6. W razie stwierdzenia przez Użytkownika naruszenia jego praw w związku z korzystaniem
z Platformy jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje Usługodawcy.

7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku
z korzystaniem z platformy.

8. W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu z platformy w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszający niniejszy regulamin, Usługodawca ma prawo do zablokowania Użytkownika oraz możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

9. W celu prawidłowego korzystania Użytkowników z platformy niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu oraz połączenie z siecią Internet, korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Android, Microsoft Edge, Internet Explorer, Internet Explorer Mobile w najnowszej dostępnej wersji.

§ 5
Odpowiedzialność
1. Usługodawca i dostawca platformy zastrzegają sobie możliwość do wyłączenia platformy
z podaniem okresu na jaki platforma zostanie wyłączona. W przypadku, gdy przerwa bądź czasowe zawieszenie dostępności platformy będą możliwe do przewidzenia, Usługodawca opublikuje stosowną informację z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Usługodawca, jak i dostawca platformy nie ponoszą odpowiedzialności, za szkody które
są skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich, jak i za szkody powstałe
w następstwie zakłóceń dostępności usług za pośrednictwem platformy.

3. Usługodawca i dostawca platformy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody,
które wynikają z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania platformy
oraz nieprawidłowego korzystania z platformy przez Użytkownika.

4. Usługodawca i dostawca platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające
z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.

5. Usługodawca i dostawca platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej hasła lub loginu.

§ 6
Zgłoszenia
1. Wszelkie nieprawidłowości i usterki związane z funkcjonowaniem platformy Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@media-park.pl.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1  powinno zawierać dokładny opis zgłoszenia.

3. Zgłoszenia są rozpatrywane niezwłocznie.

§ 7
Prawa autorskie i licencyjne
1. Platforma, oprogramowanie w jej zakresie, aktualizacje i modyfikacje oraz wszelkie inne możliwe zmiany wraz z kodem źródłowym są przedmiotem autorskich praw majątkowych,
które podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) i przysługują firmie MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893,
NIP 7393910693, REGON 36950586.

2. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz dokonywanie opracowań elementów zarówno w części, jak i w całości platformy oraz jej wyglądu bez zgody Dostawcy Platformy jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

§ 8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
2. Niniejszy regulamin może ulegać zmianie.
3. Wprowadzone zmiany w regulaminie będą każdorazowo publikowane na stronie toszek.konsultuje.pl.
4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji aktualizacji regulaminu.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu podlegają pod jurysdykcję sądów powszechnych, właściwych dla siedziby Usługodawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), RODO, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)
i inne obowiązujące przepisy prawa.