Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.toszek.konsultuje.pl jest Burmistrz Toszka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek.

Burmistrz Toszka szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne.  W trakcie korzystania z serwisu toszek.konsultuje.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób  możemy z tych informacji korzystać.


1. W czasie korzystania z serwisu www.toszek.konsultuje.pl, podczas wypełnienia:
1.1) formularza ankietowego (ankieta dołączona do konsultacji społecznych) możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak:
1.1.a) w przypadku konsultacji społecznych przeprowadzanych z mieszkańcami Gminy Toszek:
imię i nazwisko, adres zamieszkania (miejscowość);
lub
 numer PESEL,
celem zweryfikowania posiadania uprawnienia do udziału w konsultacjach społecznych;
1.1.b) w przypadku konsultacji społecznych przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057
z późn. zm.):
imię i nazwisko,
pełna nazwa organizacji/ podmiotu,
adres siedziby organizacji/podmiotu,
celem zweryfikowania posiadania uprawnienia do udziału w konsultacjach społecznych;
1.2) formularza kontaktowego (zakładka „Kontakt”) możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak:
1.2.a) imię i nazwisko,
1.2.b) adres e-mail,
1.2.c) numer telefonu – dobrowolnie,
celem udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania lub zgłoszone uwagi/opinii/sugestie/ zgłoszenia;

    
1.3) formularza zgłoszeniowego (zakładka „Zgłoś konsultacje”) możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak:
1.3.a) imię i nazwisko,
1.3.b) adres e-mail,
1.3.c) numer telefonu – dobrowolnie,
celem udzielenia odpowiedzi, czy i ewentualnie kiedy zgłoszone przez Ciebie konsultacje zostaną przeprowadzone.
W zależności od rodzaju przeprowadzanych konsultacji, czy charakteru przeprowadzanych badań ankietowych zbierane są inne dane osobowe (w przypadku ankiet otwartych nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych).


2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas wypełniania formularza ankietowego lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego, czy innej zakładki, służącego do komunikacji
z Burmistrzem Toszka. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich brak
– tożsamy z brakiem zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Toszka  uniemożliwia skorzystanie serwisu.


3. Celem zbierania (użycia/przetwarzania) danych osobowych jest:
1.1)  prawidłowe świadczenie usług w serwisie www.toszek.konsultuje.pl, w ramach którego mieszkańcy Gminy Toszek wyrażają swoją opinię na aktualnie omawiany temat przykładowo w formie badania ankietowego lub konsultacji społecznych;
1.2) sprawdzenie posiadania uprawnienia do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, tj. potwierdzenia spełnienia wymogów ustawowych;
1.3) udzielenia odpowiedzi na przesłane wiadomości (np. zgłoszenia).


4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby, w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia. Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.


6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).


7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.


8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o. o., który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji konsultuje.pl. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Toszka, a po zakończeniu świadczenia usługi, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.


9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim, ani do państw trzecich.


10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach
i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.


11. Strona internetowa www.toszek.konsultuje.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji
za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.


12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są
w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.


13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.


14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.


15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający
z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
1) charakterze bezprawnym,
2) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Toszka lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
3) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.


17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – funkcję tę pełni Pan Grzegorz Szajerka
- na adres email: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.


18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.