Konsultacje Społeczne Miasta Sopot

Porozmawiajmy o Budżecie Obywatelskim - ruszają konsultacje społeczne

17 listopada rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące kolejnej, VIII edycji Budżetu Obywatelskiego. Konsultacje ogłaszane są co roku po poznaniu wyników głosowania i stanowią początek nowego cyklu działań na rzecz realizacji projektów zgłaszanych przez mieszkańców. Do 10 grudnia każda zainteresowana osoba może przedstawić swoją propozycję zmian w regulaminie.

Formularz komentowania

Aby dodać komentarz, kliknij na wybrany blok tekstu a następnie wpisz go w okienku dialogowym.

 

 

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY KOŁBASKOWO NA ROK 2020

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

1. Ustala się, że część wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo, których wskazanie nastąpi w wyniku konsultacji społecznych, nosi nazwę Budżetu Obywatelskiego.

2. Na realizację Budżetu Obywatelskiego przeznacza się w 2020 roku kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

3. Z kwoty, o której mowa w ust. 2, środki w wysokości 980.000 zł. przeznacza się na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym, a środki w wysokości 20.000 zł. przeznacza się na realizację projektów o charakterze nieinwestycyjnym:

1) środki w wysokości 980.000 zł. przeznaczone na projekty inwestycyjne, zostają podzielone w następujący sposób i nie mogą przekroczyć kwot:

a) projekt inwestycyjny duży do 500 000 zł,

b) projekt inwestycyjny mały do 200 000 zł,

2) środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone na projekty nieinwestycyjne, zostają podzielone w następujący sposób i nie mogą przekroczyć kwot:

a) projekt nieinwestycyjny duży: do 10 000 zł,

b) projekt nieinwestycyjny mały: do 5 000 zł,

3) projekty inwestycyjne, w szczególności obejmują realizację zadań polegających na modernizacjach, adaptacjach, budowie nowych obiektów, przebudowie istniejących a także zakupie wyposażenia o jednostkowej wartości przewyższającej 5 000 zł. Projekt inwestycyjny powinien stanowić wynik całości robót budowlanych, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. W szczególności projektem inwestycyjnym może być budowa chodników, infrastruktury drogowej, placów zabaw, obiektów małej architektury, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.

4) realizacja sieci podziemnych jest możliwa wyłącznie jako element projektu niezbędny do realizacji zadania, nie może być realizowana jako samoistny projekt.

5) projekty nieinwestycyjnie obejmują w szczególności organizację festynów, zabaw choinkowych, spotkań autorskich, warsztatów tematycznych, itp.

 

4. Z Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie projekty:

1) służące realizacji zadań własnych samorządu gminy,

2) realizowane na nieruchomościach lub w obiektach będących własnością Gminy Kołbaskowo, lub do dysponowania którymi Gmina Kołbaskowo posiada inny tytuł prawny,

3) które na etapie eksploatacji nie generują kosztów niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości projektu,

4) które nie naruszają obowiązujących przepisów prawa w tym prawa miejscowego, w szczególności są zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, gminnymi politykami oraz programami,

5) które nie wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, o ile te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy,

6) których wartość nie przekracza kwot, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2.

 

5. Projekty nieinwestycyjne zakwalifikowane do realizacji mogą być realizowane wyłącznie przez Gminę Kołbaskowo, jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo, samorządowe osoby prawne lub organizacje pozarządowe, przy współpracy z Autorem projektu.

6. Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego przy czym, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu inwestycyjnego, jednak wyłącznie w przypadkach przewidzianych prawem w szczególności w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst j. Dz. .U. z 2019 r. poz.869).

7. Na etapie realizacji projekt może zostać zmodyfikowany, po wcześniejszej konsultacji z jego Autorem, lub nie zostać wykonany w przypadku gdy ekspertyzy specjalistyczne wykażą, że jego realizacja jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

 

 

§ 2.

Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów

 

1. Propozycję projektu do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłosić mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie Gminy Kołbaskowo.

2. Przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie na terenie Gminy Kołbaskowo pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu.

3. Propozycję projektu należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

4. Propozycja projektu do Budżetu Obywatelskiego musi zostać poparta przez grupę co najmniej 100 mieszkańców gminy Kołbaskowo (przy projekcie inwestycyjnym dużym i inwestycyjnym małym) lub 50 mieszkańców (przy projekcie nieinwestycyjnym dużym i nieinwestycyjnym małym). Listę mieszkańców popierających propozycję projektu (stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu) należy dołączyć do formularza, o którym mowa w ust. 3.

5. Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Gminy Kołbaskowo oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Kołbaskowo.

6. Nabór wniosków z propozycjami zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego ogłasza Wójt Gminy Kołbaskowo poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Kołbaskowo, oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Kołbaskowo.

7. Wnioski należy składać w okresie od dnia 01.08.2019 r. do dnia 30.08.2019 r. do godz. 15:00

1) w przypadku ręcznego wypełnienia wniosku - osobiście w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty, listem poleconym na adres Urzędu Gminy Kołbaskowo. W przypadku wniosku przesłanego pocztą liczy się data wpływu do Urzędu,

2) elektronicznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie kolbaskowo.budzet-obywatelski.org lub w formie zeskanowanych oryginalnych formularzy nadesłanych na adres mailowy podany w ogłoszeniach o naborze projektów.

 

8. Zgłaszane projekty są podzielone na 4 grupy:

1) inwestycyjne duże,

2) inwestycyjne małe,

3) nieinwestycyjne duże,

4) nieinwestycyjne małe.

 

§ 3

Weryfikacja i opiniowanie projektów

 

1. Projekty podlegają weryfikacji formalnej, dokonywanej przez właściwych pracowników Urzędu Gminy Kołbaskowo.

2. Z powodów formalnych odrzucone są projekty:

1) niespełniające wymogów wskazanych w § 1 ust. 3 i 4,

2) złożone po terminie wskazanym w § 2 ust. 7.

 

3. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony projekt nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do jego analizy lub przekracza zaplanowaną kwotę, osoba składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego projektu.

4. Od momentu zawiadomienia o brakach projektu lub konieczności dokonania modyfikacji błędów formalnych składający projekt ma 7 dni roboczych na dokonanie korekty pod rygorem odrzucenia projektu.

5. Projekty po pozytywnej weryfikacji formalnej obejmującej również weryfikację kosztów dla projektu, podlegają procesowi opiniowania merytorycznego przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, zwany dalej Zespołem.

6. Przez wydanie opinii, rozumie się ocenę projektu według następujących kryteriów:

1) celowości,

2) innowacyjności,

3) atrakcyjności,

4) oraz innych uznanych przez Zespół za istotne.

 

7. Zespół jest upoważniony do kontaktowania się z autorami projektów w celu uszczegółowienia, uzupełnienia lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących merytorycznej treści zgłaszanych projektów.

8. Projekty, które nie uzyskały pozytywnej opinii Zespołu nie znajdą się na liście zweryfikowanych projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego z zastrzeżeniem ust. 12.

9. Z postępowania weryfikującego i opiniującego projekty Zespół sporządza protokół, który udostępnia się na stronie internetowej Gminy Kołbaskowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

10. Protokół, o którym mowa w ust. 9, zawiera listę zweryfikowanych projektów z propozycjami projektów do głosowania zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w podziale na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne, zatwierdzany decyzją przez Wójta.

11. Autorzy projektów, które nie znalazły się na liście, o której mowa w ust. 10, zostaną powiadomieni drogą mailową lub listowną o przyczynach nieuzyskania pozytywnej opinii Zespołu.

12. Od decyzji w sprawie nieumieszczenia danego projektu na liście projektów do głosowania przysługuje autorom odwołanie do Wójta, które należy złożyć na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo, w ciągu 7 dni od daty otrzymania negatywnej opinii dotyczącej projektu. Wójt uwzględniając odwołanie może umieścić negatywnie zaopiniowany projekt na ostatecznej liście projektów do głosowania.

 

§ 4

Głosowanie mieszkańców na projekty

 

1. Głosowanie mieszkańców na projekty z listy, o której mowa w § 3 ust. 10, trwa od dnia 23.09.2019 r. do dnia 14.10.2019 r. do godziny 15:00.

2. W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Kołbaskowo, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów

1) są zameldowani w Gminie Kołbaskowo na dzień rozpoczęcia głosowania,

2) nie są zameldowani ale zamieszkują na terenie Gminy Kołbaskowo.

 

3. Ramowe wzory kart do głosowania określa załącznik nr 3 do regulaminu.

4. Projekty na karcie, o której mowa w ust. 3, umieszczane są w kolejności zgodnej z datą wpływu wniosku do Urzędu Gminy Kołbaskowo.

5. Głosowanie odbywa się bezpośrednio lub elektronicznie z zastrzeżeniem ust. 8.

6. Głosowanie przeprowadza się poprzez:

1) odbiór kart do głosowania i bezpośredni akt głosowania w sekretariacie Urzędu Gminy Kołbaskowo 106, po okazaniu dokumentu tożsamości lub,

2) wypełnienie aktywnego formularza na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego adres: kolbaskowo.budzet-obywatelski.org i potwierdzenie głosu za pomocą kodu sms otrzymanego na telefon komórkowy. Z jednego numeru komórkowego możliwe jest potwierdzenie maksymalnie 3 głosów.

 

7. W formie papierowej lub elektronicznej mogą zagłosować wyłącznie uprawnieni, o których mowa w ust. 2 pkt. 1.

8. Uprawnieni, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 mogą zagłosować wyłącznie w formie papierowej.

 

9. Na kartach do głosowania uprawnieni mieszkańcy wybierają po jednym projekcie z każdej kategorii o której mowa w § 2 ust. 8.

10. Każdy mieszkaniec może zagłosować maksymalnie raz.

11. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy projekt na liście oraz ustaleniu rankingu projektów w kolejności od projektu, który otrzymał największą ilość głosów.

12. W przypadku równej liczby głosów oddanych na projekty, do realizacji wskazany zostanie projekt wyłoniony w trakcie publicznego losowania.

13. Całkowity koszt projektów, które wygrały głosowanie nie może przekroczyć przyznanych kwot na Budżet Obywatelski.

14. Do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

15. Do realizacji mogą zostać przeznaczone projekty inwestycyjne, które uzyskały minimum 50 głosów oraz projekty nieinwestycyjne, które uzyskały minimum 20 głosów.

16. W przypadku niewyczerpania puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski, Zespół podejmuje decyzję o przeznaczeniu pozostałej kwoty Budżetu Obywatelskiego.

 

§ 5

Ogłoszenie zadań do realizacji

 

1. Na podstawie rankingu, o którym mowa w § 4 ust. 11, tworzy się listy projektów rekomendowanych do realizacji ze środków Budżetu Obywatelskiego.

2. Listy tworzy się kolejno od projektu, który zdobył największą ilość głosów.

3. Niewykorzystane środki na projekty nieinwestycyjne zostaną przekazane do wykonania projektów inwestycyjnych.

4. Jeżeli środki na realizację kolejnego projektu z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

5. Listy projektów rekomendowanych przygotowuje Zespół i przekazuje Wójtowi Gminy Kołbaskowo w terminie do dnia 18.10.2019 r.

6. Listy rekomendowanych projektów ogłaszane są na stronie internetowej gminy Kołbaskowo, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazywane są Radzie Gminy Kołbaskowo.

 

 

§ 6

Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wójt Gminy Kołbaskowo z siedzibą: Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@kolbaskowo.pl lub telefonicznie pod numerem 91 311 95 10 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Pani/Pana dane w postaci: imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) w związku z art. 5a ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95) oraz Uchwałą Rady Gminy nr …………………………….. z dnia……………………………….

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą grupy poparcia na rzecz, których składa Pani/Pan podpis na liście popierającej określone przedsięwzięcie oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu Gminy w Kołbaskowie lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji.

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana* dane będą przechowywane przez okres 5 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego, który to wynika z przyjętego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu lub przekazane do państw trzecich

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym dla wyrażenia poparcia dla konkretnej inicjatywy w ramach budżetu obywatelskiego.

 

</>