Zakładka nr 1

 

Zanim napiszesz petycję

 

 

 

Co może być przedmiotem petycji ?

 

 

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Katalog spraw, w jakich można złożyć petycję, jest szeroki – użyte sformułowanie “w szczególności” wskazuje jedynie na przykładowe tematy petycji.

 

 

 

Kto i w jakiej sprawie może złożyć petycję ?

 

 

 

Petycję może złożyć każdy: indywidualnie (we własnej sprawie) lub grupowo (zarówno grupa obywateli, jak i grupa instytucji) oraz w imieniu innej osoby/instytucji (organizacji pozarządowej, firmy) – w tym ostatnim przypadku wymagana jest jej zgoda. Taką zgodę załącza się do składanej petycji.

 

 

 

Do kogo można skierować petycję ?

 

 

 

Petycję można skierować do wszystkich organów władzy publicznej (np. do prezydenta miasta, rady miasta czy ministra), ale także “do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”.

 

 

 

W jakiej formie można złożyć petycję i gdzie ?

 

 

 

Petycję można złożyć w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie elektronicznej ( “za pomocą środków komunikacji elektronicznej”).

 

Zapis w ustawie o petycjach “petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym”, oznacza, że posiadanie takiego podpisu nie jest konieczne do złożenia e-petycji.

 

Petycję do Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego można złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta zlokalizowanych przy:

 

 

 

  • Pasażu K. Rudowskiego 10

  • ul. Szkolnej 28

 

 

 

oraz za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP) na stronie: BIP Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego lub na adres email: e-urzad@piotrkow.pl.

 

 

 

Co powinna zawierać petycja ?

 

 

 

Petycja powinna zawierać takie informacje jak:

 

 

 

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

 

 

 

  1. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do